Warunki licencji

 

 

Zasady i zakres użytkowania programu

Warunki licencji

 1. Program Capella Professional jest własnością firmy Capella Software (Niemcy), dalej zwanej także Producentem. Jest on chroniony przez prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 23 lutego 1994r. (Dz.U. 1994, nr 24 poz.83 z pózn. zm.) oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych.
 2. Autorem polskiego tłumaczenia programu Capella Professional oraz wyłącznym jego dystrybutorem na Polskę jest Agencja Artystyczna MODRAN.
 3. Producent dopuszcza dwa rodzaje użytkowania programu: (a) Bezpłatne używanie wersji demonstracyjnej jedynie w celu przetestowania oraz do użytku prywatnego. W tej formie użytkowania programu nie ma możliwości zapisywania partytur na nośniku danych (dyku twardym, dyskietce, pendrivie itd.). (b) Użytkowanie programów do celów komercyjnych, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe itp. wymaga nabycia numeru licencyjnego.

Licencja komercyjna

 1. Każdorazowo licencja jest udzielana w formie pisemnej. Licencja uprawnia do korzystania z programu na określonej w licencji ilości stanowisk.
 2. Pojedyncza licencja zezwala na zainstalowanie programu na pojedynczym komputerze oraz jednym laptopie, użytkowanie programu na większej ilości komputerów, niż to wynika z ilości posiadanych licencji, jest nielegalne. Można posiadać dowolną ilość kopii programu jako kopii bezpieczeństwa.
 3. Numer licencyjny: (a) Numer licencyjny nadawany jest każdemu użytkownikowi, na określoną liczbę stanowisk. (b) Licencją objęta jest kopia oprogramowania, do którego został wprowadzony numer licencyjny. (c) Okres użytkowania programu nie jest czasowo ograniczony.
 4. Właścicel licencji posiada dodatkowe uprawnienia: (a) pobierania uaktualnień do danej wersji programu oraz dodatkowych skryptów, (b) telefonicznego wsparcia technicznego ze strony firmy AA MODRAN (tel. 601 81-92-70).
 5. Licencja może zostać sprzedana w całości, w takiej postaci w jakiej została nabyta. Zabrania się przekazywania licencji w każdej innej postaci w tym wynajmu, powielania czy udostępniania.

Warunkiem legalnego użytkowania oprogramowania jest posiadanie licencji i faktury zakupu na taką ilość stanowisk, na ilu dany produkt jest wykorzystywany.

Ograniczenia rękojmi

 1. Producent gwarantuje, że program Capella Professional będzie działał zgodnie z dołączoną dokumentacją.
 2. Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma Capella Software oraz AA MODRAN nie gwarantują całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.
 3. Firma Capella Software oraz AA MODRAN nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu lub braku możliwości użytkowania programu, niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą.
 4. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia zakupionego programu do określonego celu.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

 1. Producent i autorzy polskiego tłumaczenia nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia programu, nawet jeśli firma Capella Software lub AA MODRAN została uprzedzona o możliwości powstania takich uszkodzeń.
 2. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy nie przekroczy sumy, jaką Nabywca zapłacił przy zakupie programu.

Ponieważ program Capella Professional można przed zakupem testować bezterminowo, po zakupie licencji i otrzymaniu odpowiedniego numeru seryjnego nie ma możliwości jego zwrotu.

Reklamacje

Reklamacje i zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej, konwencjonalnej lub telefonicznie oraz korzystając z forum na stronie free4web.pl/3/?136345, tel: 032 221-00-80, 601 81-92-70, e-mail: modran@wb.pl

e-mail pisz do mnie za pomocą e-maila


Strona główna | Cechy Capelli | Przykłady | Forum | Download | Warunki | Cennik | Skrypty | Kontakt | Do góry
© Copyright W.W., all rights reserved.